Vostok Protection Gyanjlik Dükanı: XÜSUSİ GEYİM, AYAQQABI, FƏRDİ QORUNMA VASİTƏLƏRİ, Dəri və əllərin qorunması
Ünvan - Gyanjlik Dükanı: 42D, Fataly Khan Khoyskiy av. AZ1072 Baku, Azerbaijan, Tel:+994125643353, Faks:+994125640353, E-mail: shopxoyski(at)vostok.az

QULLUQ SİMVOLLARI

MƏHSULLARA QULLUĞU TƏLƏB EDİLMƏSİ SİMVORLAR (İŞARƏLƏR) QOST ISO 3758-2010 TƏLƏBLƏRİNƏ UYĞUN OLARAQ GÖSTƏRİLMƏLİDİR. STANDARTDA EV ŞƏRAİTİNDƏ İŞLƏNMƏLƏRİN NÖVLƏRİ: YUYLMA, AĞARTMA, ÜTÜLƏMƏ VƏ YUYULMADAN SONRA QURUTMA.

Yuyulma

"Yuyulma" işarə ilə temperatur, rəqəm şəkilində göstərilir, Selsi dərəcəsini ifadə edir (30, 40, 50, 60, 70 və yaxud 95)  «°С» işarəsiz.

Peşəkar təmizləmə

Peşəkar nəm vəquru təmizləmə (kommersiya yuyulması istisna olmaqla).

Barabanda qurutma

Ütüləmə və sıxma qadağandır

ütüləmə qadağandır.

Yuyulmanın maksimal temperaturu 95°С

Yuyulmanın maksimal temperaturu — 95°С; adi rejim.

Peşəkar quru/yaş təmizləmə qadağandır

Təmizləmə qadağandır.

İstifadəsi qadağandır

Şəkildə xaç işarəsi olduqda, emalı qadağan olduğunu ifadə edir.

Yumşaq istifadə

İntensiv qarışdırma anlamını verən xəttsiz işarədən fərqli olaraq, əsas işarəyə əlavə olunan xətt işlənmənin yumşaq aparılmasını nəzərdə tutur.

Çox yumşaq istifadə

Əsas işarəyə əlavə olunan iki xətt yumşaq prossesini bildirir, məsələn, çox zəif qarışdırma.

Ağartma qadağandır

Ağartmamaq.

Təbii qurutma

Vertikal qurutma sıxmasız.

Ütüləmə (max. 150°С) və sıxma

Ütüyün maksımal 150°С temperaturunda ütüləmə.

Yuyulma (40 °С)

Yuyulmanın maksimal temperaturu — 40°С; adi rejim.

Professional quru/yaş təmizləmə

Professional quru təmizləmə tetraxloretilendə və hər növ məhlullarda, F işarəsi üçün saylmış; adi rejim.

Barabanlı qurutma

Daha aşağı temperaturunda barabanlı qurutma mümkündür.

Yuyulma (yumşaq rejimdə, 60°С)

Yuyulmanın maksimal temperaturu 60°С; yumşaq rejim.

Yuyulma (adi rejimdə, 60°С)

Yuyulmanın maksimal temperaturu 60°С; adi rejim.

Barabanlı qurutma qadağandır

Barabanda qurutmanı istifadə etməmək.

Yuyulma (adi rejimdə, 30°С)

Yuyulmanın maksimal temperaturu 30°С; adi rejim.

Peşəkar yumşaq quru/yaş təmizləmə

Professional quru təmizləmə tetraxloretilendə və hər növ məhlullarda, F işarəsi üçün saylmış; adi rejim.

Ütüləmə və sıxma

Ütüyün maksimal 110°С temperaturunda ütüləmə; buxarla ütüləmə halında bərpa olunmaz zədələnmələr baş verə bilər.

Professional quru/yaş təmizləmə

Karbohidrogenlərdə (distilləsiyə (ötmə) temperaturu  150°С-dan  210°С-dək, aləşma nöqtəsi  38°С-dan  60°С-dək) proffesional quru təmizləmə; yumşaq rejim.

Barabanlı qurutma

Barabanlı qurutma mümkündür; adi temperatur.

Professional quru/yaş təmizləmə

Karbohidrogenlərdə (distilləsiyə (ötmə) temperaturu  150°С-dan  210°С-dək, aləşma nöqtəsi  38°С-dan  60°С-dək) proffesional quru təmizləmə; adi rejim.

Professional quru/yaş təmizləmə

Təmizləmə qadağandır.

Yuyulma (növ (vid), temperatur rejimi)

Yuyulma qadağandır.

Ağartma

Hər böv  oksidləşdirici, ağardıcı maddə ilə ağartmaq olar.

Yuyulma (növ (vid), temperatur rejimi)

Əllə yuyulma; yuyulmanın maksimal temperaturu — 40°С.

Ütüləmə və sıxma

Ütüləmə qadağandır.

Təbii qurutma

Ərinmiş vəziyyətdə düzlükdə horizontal qurutma.

Yuyulma (növ (vid), temperatur rejimi)

Yuyulmanın maksimal temperaturu 75°С;  yumşaq rejim.

Standart, tekstil məhsullarını marlaşnmasl üçün nəzərdə tutulan, informasiyanı saxlayan,  bərpa olunmaz zədələrin almasını xəbər verən, əsas və kömək edici qrafikli simvolları (işarələri),  sistemini təyin edir.

Standartda ev şəraitində işlənmə növləri: yuyulma, ağartma, ütüləmə və yuyulmadan sonra qurutma. Həmçinin professional işlənmə növləri daxildir – quru və yaş (nəm) təmizləmə; sənayə ütüləmə qadağandır. İstehlakçıya gətirilən şəklində (görünüş), tekstil məhsullara bu standart tətbiq edilə bilər.